صفحه اصلی
دکتر ایرج ربیعی: اثر انگشت در اروپا، چه باید کرد مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط دکتر ایرج ربیعی   
شنبه ، 6 شهریور 1389 ، 18:36

ثبت اطلاعات و مشخصات پناهجویان در اتحادیه اروپا

اثر انگشت در بانک مرکزی اطلاعات ثبت میشود

چگونگی دقیق ثبت اطلاعات پناهندگان

خبر ما در دو هفته گذشته پیرامون چگو.نگی جواب انگلیس به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا در زمینه شناسایی پناهجویان و این که دولت انگلیس به کشورهای اتحادیه دیر تر از موعد مقرر جواب میدهد، باعث شد تعداد زیادی از هم وطنان در این زمینه بخصوص مشکل خود را در میان گذارند. این هم وطنان که افراد خانواده آنها همسر و یا فرزندانشان در انگلیس تقاضای پناهندگی کرده اند و سالها است جواب دادگاه آنها ارسال نشده از ما سئوال کرده میگویند، شایعات زیادی در انگلیس وجود دارد که اداره مهاجرت و پنهندگی این کشور اثر انگشتان افرادی که تقاضای پناهندگی کرده اند را به مرکز اطلاعات اتحادیه اروپا ارسال نمیکند و بهمین علت به این پناهجویان ترک خاک داده نمیشود و از آنها خواسته نمیشود به دلیل تقاضای پناهندگی و یا اثر انگشت در کشور دیگری بعنوان مثال آلمان باز گردند.

 

خوانندگان از ما میپرسند، دلیل این شایعات چی است و اگر حقیقت دارد ما نتیجه تحقیقات خود را برای آنها در صفحه روی خط آلمان منتشر کنیم زیرا افراد خانواده آنها در انگلیس هستند و قبلا در کشور دیگری تقاضای پناهندگی کرده و یا اثر انگشت داده اند.

در خبر دو هفته گذشته، ما دلایل دیر جواب دادن انگلیس را به کشورهای اتحادیه اروپا در زمینه شناسایی افراد و ارسال اثر انگشت آنها برای تحقیق در این زمینه که آیا این افرا در کشور دیگری تقاضای پناهندگی قبلا داده اند را نوشتیم. ما نوشتیم، اداره مهاجرت و پناهندگی انگلیس بنام هما فیس به دلایل گوناگون که هنوز مشخص نشده جواب کشورهای دیگر عضو را برای شناسایی بیشتر پناهجویان خیلی دیر میدهد و در برخی از موارد ارسال جواب ها ی شناسایی حتی چند سال طول میکشد. در این شماره ما به ذکر بیشتر اطلاعاتی که در گذشته داده ایم نمی پردازیم، اما موارد قانونی رد و بدل کردن اطلاعات پناهجویان را در اتحادیه طبق موارد قانونی (دابلین) در این شماره برای خوانندگان مینویسیم.

در یازدهم دسامبر سال ۲۰۰۰ کشورهای عضو اتحادیه اروپا در شهر دابلین تصمیم گرفتند یک مرکز اطلاعاتی برای پیگیری شناسایی پناهجویان ایجاد کنند. بر اساس مذاکرات وزیران امور خارجه کشورهای عضو، نام این قرارداد، قرارداد دابلین برای ارسال پناهجویان به کشوری که از آن تقاضای ویزا کرده و یا اثر انگشت داده اند، نامیده شد.

طبق این قراردا که در چارچوب سیستم (Eurodac) آمده و نامیده میشود، کشورهای عضو باید بعد از برداشتن اثر انگشت پناهجویان فورا آنها را به مرکز اطلاعات اتحادیه ارسال کنند تا از ثبت نام افراد بصورت چند ملیتی و یا با چندین مشخصات جلوگیری شود.

سیستم کامپیوتر بانک اطلاعات اتحادیه که یک سیستم مشخص و بسیار محرمانه است، طبق دستورالعمل و مواد تصویب نامه های اتحادیه که در این مورد بخصوص ماده ۵ تبصره یک، ماده ۸ تبصره ۲ و ماده ۱۱ تبصره۲ خوانده میشود، کار خود را برای شناسایی اثر انگشت های ارسالی از کشورهای عضو را فورا بعد از ورود آنها آغاز میکند.

در ماده ۵ تبصره ۱ قانون دابلین آمده است، کلیه کشورهای عضو موظف هستند، اثر انگشت پناهجوی وارد شده به کشور را بدون تاخیر به مرکز اطلاعات ارسال کنند. در این ماده قانونی هم هم چنین آمده است، سیستم (Eurodac) نیز طبق وظیفه ای که بعهده دارد، فورا شروع بکار کرده و عمل تطبیق اثر انگشتان پناهجویان را شروع میکند. اثرات انگشتان در این مرکز ثبت شده بعد از مدت مقرر تعیین شده در قانون که در زیر میآید پاک میشود.

مرکز بررسی و تحقیقات شناسایی فورا جواب منفی و یا مثبت خود را در زمینه شناسایی پناهجو و اینکه آیا واقعا پناهجو از مشخصات دیگر استفاده کرده است را برای کشور ارسال کننده اثر انگشت میفرستد.

در تبصره ماده قانونی مزبور آمده است، ارسال مستقیم جواب مرکز اطلاعات به کشوری که اثر انگشت را ارسال کرده جایز است. این عمل برای سرعت در پیشرفت کار بررسی است. در ماده قانونی مزبور آمده است، کشور ورودی پناهجو نتیجه گزارش مرکز اطلاعات را بررسی کرده و بمورد اجرا میگذارد.

ما برای اطلاع بیشتر خوانندگان که مرتب تماس گرفته اظهار نگرانی میکنند در زیر نوع ثبت اطلاعات را میآوریم.

پناهجو از کدامین کشور اتحادیه میآید، در کجا و در چه تاریخی تقاضای پناهندگی کرده است.

نوع اثر انگشت

جنسیت تقاضا کننده

شماره کد مشخص کشورهای عضو برای پناهجویان، بعنوان مثال این شماره در آلمان برای ایرانیان پناهجو شماره ۴۳۹ است.

تاریخ و ساعت دقیق گرفتن اثر انگشت.

تاریخ و ساعت دقیق ورود اطلاعات به مرکز اطلاعات.

تاریخ و ساعت دقیق بررسی مشخصات در مرکز اطلاعات.

ملاحضات برای فرد کارمند کشوری که این اطلاعات برای وی ارسال میشوند.

مرکز کل اطلاعات چنانچه کشور ارسال کننده اطلاعات از وی جواب نخواهد، کلیه اطلاعات ثبت شده را در کامپیوتر مرکزی پاک میکند.

در بخش هفتم قرارداد دابلین آمده است، چنانچه پناهجویی به تابعیت کشوری که در آن تقاضای پناهندگی داده پذیرفته شود، کلیه اطلاعات مربوط به وی با اجازه آن کشور پاک خواهد شد.

در بخش دهم قانون مزبور که بسیار با اهمیت است، آمده است، مرکز اطلاعات دو سال بعد از ورود اطلاعات اثر انگشت فرد پناهجو را طبق ماده ۸ تبصره ۱ پاک خواهد کرد.

قبل توجه این است که در سه مورد زیر طبق مواد قانون دابلین اثر انگشت فورا پاک میشود، این سه مورد عبارتند از:

چنانچه به فرد خارجی اقامت تعلق بگیرد.

اگر فرد خارجی کشوری که در آن تقاضای پناهندگی داده است، ترک گوید.

چنانچه فرد خارجی به تابعیت کشوری که در آن تقاضای پناهندگی داده، پذیرفته شود.

بنا براین خوانندگان ملاحضه خواهند کرد، کشورهای عضو با چه سیستم کاغذ بازی درگیر هستند. نکته دیگری که باید برای اطلاع خوانندگان نوشته شود، مسئله اطلاعاتی است که کشورها راسا از پناهجویان دارند. این اطلاعات هرگز پاک نخواهد شد. اگر اطلاعات اثر انگشت فردی در مرکز اطلاعات اتحادیه اروپا پاک شود، نباید انتظار داشت کشوری که به اطلاعات دست یافته، آنها را پاک کند.

ما با انتشار قوانین و مصوبات اتحادیه اروپا برای خوانندگانی که در تردید و دو دلی بسر میبرند، کوشش کردیم به شایعاتی که در این زمینه در روزهای اخیر قوت گرفته، پایان بخشیم. در مورد انگلیس باید متذکر شویم دولت این کشور از مدتی پیش تصمیم داشت در مورد پناهجویان بلاتکلیف و غیر قانونی مانند اسپانیا رفتار کند به این معنی، به هر پناهجویی که بیش از سه سال (هنوز مشخص نشده، شاید مبنا بر ۵ سال قرار گیرد) در این کشور اقامت دارد و شاغل است، اقامت بدهد. اما چون تعداد پناهجویان غیر قانونی در این کشور زیاد است، به احتمال تصویب طرح مزبور تا اوایل سال آینده طول خواهد کشید.

در مورد ایرانیان پناهجو، چنانچه ما در گذشته نیز نوشتیم، اصولا طرح نیک نگری به تقاضای آنها در شرف اقدام است. متاسفانه این طرح در حال حاضر با شک و تردید از سوی کشورهای اتحادیه نظر دوخته میشود زیرا ما در هفته گذشته نوشتیم، مقصر اصلی پیدایش این مشکل هم وطنان هستند زیرا رونویسی از دلایل پناهندگی یکدیگر (کیس) ادامه دارد و بهمین علت میزان قلیل قبولی در بوندس آمت که آنهم فقط برای ایرانیان بود، بازهم کمتر شده و قضات بوندس آمت و دادگاههای اداری به واقعیت این نکته پی برده اند.

 

آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 6 شهریور 1389 ، 18:39